امروز : پنجشنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
کد مقاله را وارد کنید !
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
مهلت ثبت نام کاربر
1403/04/30
مهلت ارسال مقالات
1403/05/30
مهلت پرداخت هزینه ها
1403/06/30
اخرین زمان اعلام نتایج
1403/07/15
تاریخ برگزاری همایش
1403/08/01
دبیرخانه دائمی همایش بین المللی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
وابسته به انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران